AMATA ศึกษาโซลาร์ลอยน้ำผลิตไฟฟ้าป้อนโรงงานในนิคม

นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิริตี้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่น (AMATA) กล่าวในงานเสวนา “การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า อมตะได้วางเป้าหมายในการพัฒนา สมาร์ทซิตี้กำหนดเป็นแผน ระยะ 5 ปี โดยขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการกำหนดกรอบพื้นที่ในการทำ สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 ซึ่งในส่วนของสมาร์ท เอเนอร์จี้ หรืออัจฉริยะ ด้านพลังงาน ขณะนี้อมตะได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ (Solar Floating) และการนำขยะมาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าเพื่อการนำทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำนั้น บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มอมตะ จะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุนและขนาดกำลังการผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งที่จะสามารถนำมาผลิตได้ ทั้งในกระบวนการผลิตน้ำที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงรูปแบบการจัดจำหน่ายเพื่อเชื่อมโยงเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Grid) สำหรับขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ซึ่งจะนำร่องในนิคมฯ อมตะ ซิตี้ชลบุรี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มเห็นความชัดเจนประมาณปี 2563

ที่มา https://www.ryt9.com/s/iq05/3060554

Related links