THIP บริจาควัตถุดิบคงเหลือจากการผลิต แก่ ‘กรมราชทัณฑ์’

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP โดย คุณกวิน พันธุ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาควัตถุดิบคงเหลือจากการผลิต ประเภทแผ่นโฟมยาง จำนวน 25,000 แผ่น หลอดดูดเครื่องดื่ม จำนวน 140,000 หลอด ส่งมอบผ่าน ‘กรมราชทัณฑ์’ โดย พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนและนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงสมุทรปราการ และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคผ้าอนามัยของใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง จำนวน 720 ห่อ โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา mmthailand.com

Related links